L4 | e-Zwolnienie Online

REGULAMIN NAGRYWANIA ROZMÓW

 1. Regulamin określa zasady nagrywania rozmów telefonicznych w Rapiomed Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15/204. Regulamin określa reguły nagrywania dźwięku i zapisu treści rozmów oraz sposobów ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych informacji.
 2. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy telefonicznej rozmówca jest informowany o nagrywaniu rozmów. Jeżeli rozmówca nie wyraża zgody na nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia. Treść nagrania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Regulamin oraz klauzula informacyjna oraz polityka prywatności jest dostępna na naszej stronie internetowej l4.pl.
 3. Celem nagrywania rozmów telefonicznych jest zapewnienie najwyższych standardów obsługi telefonicznej oraz ocena rozmów w zakresie ich przebiegu na wypadek wystąpienia sytuacji spornych.

  Podstawa przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit h) RODO
 4. Rejestrowanie rozmów jest realizowane ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) celem umożliwienia jednoznacznego ocenienia rozmowy w zakresie jej przebiegu w sytuacjach spornych pomiędzy Rapiomed Group Sp. z o.o. a Pacjentem oraz w celu kontroli udzielania informacji przez pracowników.
 5. Zebrane rozmowy nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, chyba, że przepisy prawa nakładają obowiązek ich wykorzystania w innych celach niż niniejszym Regulaminem.
 6. Rejestracji i zapisowi podlega tylko fonia.
 7. Podczas rejestrowania rozmowy rejestrowane są wszystkie dane osobowe przekazywane przez rozmówcę.
 8. Jakakolwiek awaria systemu rejestracji rozmów nie wstrzymuje możliwości połączenia się i rozmowy telefonicznej.
 9. W oparciu o otrzymane dane osobowe, podejmowane są zautomatyzowane decyzje względem rozmówców oraz rozmówca może podlegać profilowaniu.
 10. Czas przechowywania rozmów telefonicznych wynosi 3 lata.
 11. Osoby, które zostały nagrane, po uprzednim złożeniu wniosku (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), mają prawo dostępu do treści do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących ich osoby narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Każdy przypadek zapisu rozmowy na jakikolwiek przenośny nośnik musi zostać odnotowany stosownym protokołem przekazania (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 12. Rapiomed Group Sp. z o.o. zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych zgromadzonych w czasie rejestracji rozmów.
 13. Okresowo dokonuje się przeglądu infrastruktury służącej do nagrywania rozmów, celem weryfikacji sposobu zabezpieczenia gromadzenia danych osobowych.
 14. Regulamin może ulec zmianie w zależności m.in. od aktualnego stanu prawnego oraz zmian zasad rejestrowania rozmów telefonicznych.
Dokumenty do pobrania: